INNOVATIEPROJECTEN

In 20 innovatieprojecten (light) ontwikkelen ondernemers – tezamen met
kennisinstellingen – nieuwe producten, processen en diensten.

Subsidiecriteria

INNOVATIONSPROJEKTE

 • Minimaal drie mkb-bedrijven · grensoverschrijdend
 • Budget circa 270.000 euro (subsidiepercentage: 50%)
 • Looptijd maximaal 2 jaar
 • Personeelskosten en kosten voor inhuur van kennis zijn subsidiabel.
 • Optioneel: integratie van onderzoeks- of kennisinstellingen.

INNOVATIONSPROJEKTE LIGHT

 • Minimaal twee mkb-bedrijven · grensoverschrijdend
 • Budget circa 135.000 euro (subsidiepercentage: 50%)
 • Looptijd maximaal 2 jaar
 • Personeelskosten en kosten voor inhuur van kennis zijn subsidiabel.
 • Optioneel: integratie van onderzoeks- of kennisinstellingen.

THEMA’S

Themenfelder_1

Voedselzekerheid

→ TinPro – Reinventing TVP with Textured Insect Protein

De Duitse ambassadeur in Nederland samen met Max Kraemer van Bugfoundation GmbH. ©Joerg Sarbach

Doel van het project is het ontwikkelen en toepassen van een insectgebaseerd voedselgrondstof en het ontwikkelen van een gestandaardiseerd productieproces voor de toepassingsproducten, werkend vanuit de visie om insecten als duurzaam, voedzaam en gezond voedingsmiddel binnen Europa populair te maken en een gangbaar product. Het project valt uiteen in 3 delen. Deel 1 betreft de ontwikkeling van het voedselgrondstof met een Nederlandse producent. Deel 2 richt zich op de toepassing van het in deel 1 ontwikkelde extrudaat. Bedoeling is dat daarbij eindproducten voor de Europese markt ontstaan, zoals een hamburger patty of andere vleesvervangers op basis van insecten of andere vleesvervangers. Vergeleken met verse, gemalen insecten biedt een reeds verwerkte grondstof cruciale voordelen, zowel wat betreft de sensorische als de proceseigenschappen. Met met deze grondstof kunnen bijvoorbeeld houdbare producten met goede opslageigenschappen en een hoge sensorische kwaliteit worden geproduceerd. In deel 3 van het project wordt een gestandardiseerd productieproces ontwikkeld waarmee de ontwikkelde producten op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Gedurende de loop van het gehele project en op elk niveau wordt daarnaast gewerkt aan een geschikt kwaliteits- en hygienemanagement

→ Controle op het dierenwelzijn in RAS en Race systemen

Intelligent Fish Monitoring, © Copyright MonitorFish GmbH

Het doel van dit project van MonitorFish GmbH is de integratie van een geautomatiseerd monitoringsysteem in het controleconcept van RAS- en RACE-systemen voor de aquacultuur. Later zal het ook worden geïntegreerd in vijver- en offshore-systemen. Dit monitoringsysteem maakt de analyse van het dierenwelzijn mogelijk met behulp van neurale netwerken voor data-analyse, cloudgebaseerde software en speciaal aangepaste hardware. Beide soorten systemen vereisen een vroegtijdige en voorspellende beoordeling van de toestand van de planten en het welzijn van de dieren, zodat problemen zeer vroeg kunnen worden vastgesteld en tegenmaatregelen kunnen worden genomen voordat bedreigingen voor aquacultuurorganismen dreigen. Hiervoor worden fysico-chemische en beeldsensorgegevens met behulp van intelligente algoritmen met elkaar verbonden, geëvalueerd en kunnen de bijbehorende actuatoren worden aangestuurd.

 

→ Opschaling/industrialisatie mobiele off grid pluimveestallen en ontwikkeling innovatief voersysteem gericht op reductie voedselverspilling/kringlooplandbouw

©Fladder Farm mobiel B.V.

Nederlandse partners Fladder Farm mobiel bv en Ivanhoe Management gaan met Duitse partner Fienhage Poultry-Solutions GmbH samenwerken. Fladderfarm houdt kippen in een eigen ontwikkelde mobiele pluimveestal. Fienhage produceert tot op heden uitsluitend traditionele pluimveestallen, terwijl er een forse vraag is in Duitsland naar mobiele pluimveestallen (de overheid stimuleert de aanschaf ervan met 40% investeringssubsidie). Het concept van de off grid mobiele stallen met nieuw voorsysteem, is gebaseerd op meerwaardestrategie. Het voorziet daarmee in de behoefte voor de pluimveesector, om bij te dragen aan de transitie van de landbouw. Het nieuwe voersysteem werkt naar meer gesloten kringlopen. Ivanhoe heeft expertise op het van nieuwe businessmodellen, vertaalt de maatschappelijke wensen naar de praktijk, levert de kennis aan voor het concept en toekomstige uitrol binnen Europa. Partijen gaan samen het proof of concept verder professionaliseren, het huidige prototype doorontwikkelen/de productie ervan industrialiseren, zodat efficiënte en effectieve opschaling mogelijk is en het product vermarkten.

→ Evolution sausages - 100% taste - 0% animal

Leadpartner: Green Meat Products B.V.

Projektpartner: Damhus GmbH & Co

Themenfelder_2

Duurzame levensmiddelen

→ Valorisatie suikerrijke reststroom uit een bioraffinageproces

Stroop uit suikerrijke reststromen ©Biorefinery Solutions B.V.

Biorefinery Solutions BV ontwikkelt bioraffinage processen voor o.a. reststromen afkomstig uit de groente- en fruit verwerkende industrie. Ze hebben een proces ontwikkeld dat kan worden gebruikt om een eiwitrijk product en voedingsvezels met interessante (smaak) eigenschappen te isoleren van uienresten. Daarmee wordt een stuk meerwaarde gecreëerd voor een uienreststroom die tot nu toe tegen betaling moest worden afgevoerd.

In de huidige vorm, van dit en vergelijkbare processen, is de resterende koolhydraatrijke vloeistofstroom niet herbruikbaar en wordt als hoog COD-afvalwater geloosd op het riool. Biorefinery Solutions BV voerde in fase 1 een kleine haalbaarheidsstudie uit waarin werd nagegaan of de suikers in uien en andere reststromen kunnen worden omgezet in producten met een uienflavour en ander producten zonder nadelige geur en smaak die kunnen worden verkocht aan de levensmiddelenindustrie. De eerste technische- en laboratorium-resultaten nodigden uit tot dit vervolgonderzoek waarbij niet alleen de reststroom van uienraffinage maar ook van andere vergelijkbare raffinagereststromen, zoals spruitjes en kool die ook suikers in winbare hoeveelheden bevatten, worden onderzocht. Aspecten van onderzoek in de huidige studie zijn:

 1. de technische haalbaarheid van de winning en opzuivering van suikers (mono-suikers zoals glucose en poly-suikers pectine of inuline) uit de restvloeistoffen. Hierbij moet voor de uiensuikers de geur worden behouden (terwijl het bij de koolproducten b.v. wenselijk is om een geurvrij product te maken). Daarnaast moeten “ongewenste componenten” afkomstig uit het raffinageproces worden verwijderd.
 2. karakteriseren van ontwikkelde fracties op fysische en chemische eigenschappen;
 3. Ontwikkeling toepassingen/applicaties waarbij wordt gedacht aan (gezonde) consumentenproducten zoals snacks, sausen en marinades; Onderzoek eindgebruikers en business case m.b.t. gewenste technische en economische eigenschappen.

→ eAlgae.2 – Behandeling van algen met Pulsed Electric Fields (PEF)

In the frame of the project eAlgae.2 the German partner Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft and the Dutch partner Algae Holland B.V. worked on Pulsed Electric Field (PEF) treatment of algae.

The application of Pulsed Electric Fields (PEF) is already well implemented in potato and juice industry. The main aim of this project was to develop a new area of application for the technology focusing on the implementation of PEF system in algae processing. This included the development of a new process, named PEF assisted algae processing. Therefore, growth stimulation and the extraction of different valuable components were considered. Nowadays, the demand of algae products, such as fatty acid or amino acids, is increasing and therefore, the market is growing. Within the project Spirulina and Chlorella were analyzed.

Elea as the world leading supplier of PEF units has a broad knowledge in installing industrial PEF systems. Moreover, because of strong R&D department, Elea is also an expert in finding the correct parameters for the PEF treatment and analyzing the final product. In cooperation with Algae Holland, who is expert in Algae processing a perfect team has been built for the project.

The results of the project are published in the scientific article ‘Sustainable extraction of valuable components from Spirulina assisted by pulsed electric fields technology’. Available online: click here

→ Foie Royale - eine konkurrenzfähige Alternative zur Foie Gras

Dit project behandelt de technische ontwikkeling van een industrieel productieproces voor de productie van foie royale – ethische foie gras. De juridische werkelijkheid: In Duitsland en in 15 andere lidstaten van de EU, is de productie van foie gras verboden, zoals in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, India, Argentinië, Israël en de Verenigde Staten. De productie is in strijd met EU-richtlijn 98 / 58CE inzake de bescherming van dieren op landbouwbedrijven.

 

De innovatieve kern van foie Royale is de procedurele, colloïde wetenschappelijke benadering voor het genereren van de structuur van een foie gras. Foie Royale werd losgemaakt van bestaande productiestappen of inrichtingen. Een nieuwe productieprocedure wird ontwikkeld die het mogelijk maakt het om de lever en de vetcellen bij elkaar te brengen en te houden vetcellen zodat een van de vette lever zeer vergelijkbare structuur ontstaat. De technologie van reproduceerbaar overbrengen naar een industriële schaal is nu de probleemprobleemstelling van dit project.

→ Lobster Snack

The project team wants to develop a lobster snack for the European quick service restaurant market. The first focus will be on the European quick-service restaurant market. The restaurant business is changing more and more to convenience and fast delivery. In France for example, the traditional restaurant business is either shrinking or mature (10% growth in 10 years), compared to the quick-service restaurants/fast food sector (39%).

Even though the size of both segments is about the same, 43% of all seafood is sold through the traditional restaurant business, compared to 12% for Fast Food. The goal is to develop a sustainable innovative new lobster snack with an amazing taste and a wide variety of possible application options in different foodservice outlets. Therefore, the use of side streams in lobster processing is being investigated within the project as well.

→ Circular flavors: Natural Ingredients produced from food industry side streams

Circular flavors ©Greencovery B.V.

This partnership seeks to implement a new method to locally produce natural flavors from food industry side streams. In a previous collaboration between the two companies, the method was proven to work for a promising natural ester and the value chain of the raw materials was identified. Greencovery has identified a source for the natural carboxylic acid from a food industry side stream and Axxence owns a natural source of the selected alcohol. These two raw materials are combined with Greencovery’s technology that uses green solvents and the flavors produced at a competitive market price. By using this technology, a well-known natural flavor can be produced in a sustainable process that implements the circular economy principles and reduces CO2-emissions. In this project, we aim to scale up the technology and produce samples that can be tested for purity, natural origin and market applications. The project is divided in three different work packages in which additional knowledge of third parties is used to facilitate the scaling up of the technology. The end goal of the project is to validate the calculated market price and purity of the produced flavors.

→ Animus

Er zijn duizenden zaad-soorten voor elk gewas en talloze verschillende boerderijconfiguraties. 1 op de 4 oogsten heeft een verminderde of mislukte opbrengst. Er zijn gewoon te veel parameters die succes beïnvloeden.

We willen dit probleem aanpakken, het optimale zaad voor de boerderij selecteren, de hoeveelheid gebruikte middelen en arbeid minimaliseren en de opbrengst maximaliseren. Ons doel is om de omzet met 25% te laten stijgen, wat betekent dat een boerderij van gemiddelde grootte zo‘n 100.000 EUR per oogst aan additionele omzet kan verwachten en tegelijkertijd duurzamer te werk gaat.

Het eerste doel is om alle relevante gegevens te verzamelen. We gebruiken sensoren om tot 20 verschillende omgevings-parameters te meten en verzamelen gedetailleerde landbouwinformatie via vragenlijsten, foto’s, lokale weersgegevens/voorspellingen, geolocatiedata en tuinbouwgegevens van elk gewas.

Vervolgens zullen we deze gegeven analyseren en hieruit AI-modellen bouwen. Deze modellen zullen ons in staat stellen om het beste zaad voor elke boerderij te selecteren en real-time gepersonaliseerde verzorgings-adviezen aan elke boer geven via een mobiele app.

Onze doelstellingen zijn zowel gericht op zaadproducenten en distributeurs als boeren. We helpen fabrikanten om de juiste zaden te produceren, distributeurs om verkoopkosten te verlagen, terwijl ze nieuwe klanten behouden en boeren behouden om hun opbrengsten en winst te verhogen.

 

Themenfelder_3

Voedselveiligheid

→ AllerGoFree

Het doel van het project is de ontwikkeling van een methode om allergenen in fruit te verminderen.

→ InnoMi - Innovative Milk

The aim of the project is to produce a shelf stable minimally processed milk. Currently, the heat treatment (pasteurization or sterilization) is a standard method to extend the shelf life of milk. The high temperature reduces and destroys the microbial concentration and allows a certain shelf life of the milk, but also reduces the bioactive components. PEF (Pulsed Electric Fields) is already successfully used in the juice industry to gently extend the shelf life. By exposing the product, e.g. milk or juice, to an electric field of high voltage, the microorganisms in the product will be destroyed. The principle of the technology is called electroporation causing a poration of microorganism’s membrane leading to cell death. Due to the fact that the temperature increase during the PEF treatment is very low, the thermal influence on the product is small. Therefore, the PEF technology allows production of shelf stable product minimal influencing the quality of the product.

Milk as a healthy product has different physical and also microbiological characteristics compared to juice. The focus of this project is to design a PEF process for extending the shelf life of raw milk and preserving its healthy character, but also its functionality to allow a further processing of milk, e.g. cheese or yoghurt.

Themenfelder_4

Gezonde levensmiddelen

→ NIGHTBITE

Werken in de nacht is ongezond. Volgens een rapport van de Gezondheidsraad in 2017, gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek, is er een bewezen effect van nachtwerk op het risico van het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes, en slaapstoornissen. Eén mogelijke oorzaak voor het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en diabetes is dat er gegeten wordt in de nacht. Door het eten op niet-optimale tijden volgens de biologische klokken in ons lichaam, ontstaan verhoogde suikerspiegels en verhoogde insulinespiegels, een soort pre-diabetische situatie. Langdurig, of vaak, verhoogde suikerspiegels leiden tot meer AGEs (advanced glycation end products) en dit verhoogt het risico op vaatproblemen. Uit recent onderzoek van Chrono@Work is gebleken dat nachtwerkers gemiddeld meer AGEs accumuleren over tijd vergeleken met dag-werkers. Ook de vethuishouding, met name de concentratie van triglyceriden in het bloed, is verstoord na eten in de nacht. Het ontwikkelen van NIGHTBITE (een gezond voedingsconcept voor nachtwerkers) moet bijdragen aan het verbeteren van gezondheid door het verlagen van de risico’s van eten op de verkeerde biologische tijd.

 

Hoge suikerspiegels en een verstoorde vethuishouding dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Dit betekent dat we niet alleen rekening moeten houden met wat en hoeveel er gegeten wordt, maar ook met het tijdstip waarop er gegeten wordt. Eigenlijk zou het beste zijn om `s nachts helemaal niet te eten (in de wetenschap van de chronobiologie ook wel ‘time restricted feeding’ genoemd), maar dit is voor de meeste nachtwerkers niet haalbaar. Naast de fysieke belasting in de nacht en de beperkte tijd die beschikbaar is om te eten omdat overdag geslapen wordt, zorgt ook vermoeidheid ervoor dat er juist behoefte is aan eten in de nacht. Vaak ontstaat er dan vooral een behoefte aan hoog-calorische snacks. Om die reden zal in dit project een heel nieuw voedingsconcept voor eten in de nacht ontwikkeld worden in combinatie met aanpassingen aan ‘time restricted feeding.’ Dit innovatieve voedingsconcept draagt de naam NIGHTBITE. Hoofddoelstelling is het ontwikkelen van gezonde voedingsproducten voor nachtwerkers, in eerste instantie in de vorm van een maaltijd en een snack, waarbij hoge suikerspiegels en een verstoorde vethuishouding in de nacht zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast willen we een dienst ontwikkelen om mensen die in de nacht zouden willen eten gepersonaliseerde informatie te geven over optimale tijden van eten, recepten voor het zelf bereiden van gezonde nachtvoeding en andere ondersteunende informatie over gezonde voeding in relatie tot tijd van de dag, zodat duidelijk is dat de producten niet bedoeld zijn om vaker ’s nachts te gaan eten.

→ Healthy Future Snacking/Smoothie (HFS)

Consumenten worden steeds kritischer en willen steeds meer weten over gezonde voeding. Dat is geen trend, dat is iets wat noodzakelijk is. De markt op het gebied van healthy snacking en smoothies is in beweging. Het totale volume aan omzet is gelijk gebleven maar de consumenten worden zich wel steeds bewuster van wat ze tot zich nemen. Producten als smoothies en proteïnebars rukken op. Op dit moment wordt nog heel veel toegevoegd aan producten, in de vorm van voedingssupplementen, om een bepaald effect te krijgen. Onze Budwig-producten hebben een vaste plek veroverd op de markt voor natuurlijke en gezonde producten. We willen voortbouwen op die basis en onze productrange uitbreiden met natuurlijke, gezonde snackproducten. Daarmee willen we bereiken dat onze mobiele en gehaaste samenleving toegang krijgt tot belangrijke stoffen, zoals de vetzuren ALA, DHA, EPA en de aminozuren methionine en cysteïne.

We willen onze kennis omtrent gezonde en voor het lichaam nuttige stoffen aanwenden om samen met de bedrijven uit Nederland en de Lufa een productlijn te ontwikkelen die is afgestemd op de nieuwe eisen van onze samenleving. Het project speelt in op de trend en het bewustzijn dat er is rond gezonde voeding en laat die verder groeien.

→ Healthy Chips and Cookies

Producten ontwikkeld op een proefschaal ©Pekur GmbH & Co. KG

De onderneming Pekur GmbH & Co. KG uit Georgsmarienhütte (Osnabrück) ontwikkelt en verkoopt al meer dan 15 jaar een assortiment huidverzorgingsproducten voor de bijzonder gevoelige huid. Pekur houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van gezonde voeding en wil op dit gebied een tweede pijler in het leven roepen. De focus ligt hier op snacks die volledig zonder suiker (glucose/fructose), koolhydraten met een korte keten en smaakversterkers.

In het kader van het FOOD2020-project “HCC – Healthy Chips and Cookies” worden gezonde, gebakken snackalternatieven ontwikkeld. Pekur werkt samen met een Nederlandse bakkerij voor schaalvergroting en industriële productie.

Themenfelder_5

Sociale innovatie

→ Wine Innovative Production

Fermentation Graph © Freesense Solutions

The quality of wine is widely determined during the fermentation process in cistern or autoclave. The process should be strictly monitored to control quality and identify any corrective actions. Information which need to be collected are related to the fermenting that must provide a good indication of the final product.

The relevant measurements are usually performed in laboratories, with possible manual errors and significant time delays. This is quite an ineffective procedure that reduces overall quality of the product, can cause significant loss, increases the time-to-market and introduces a heavy constraint in dealing with the final customer.

A much better solution would be to provide real time measurements of the sensible parameters, which would predict the evolution of the winemaking process and, consequently, improve the final product quality by minimizing costs and reducing risk to lose part of the production.

An important target of the project is also to desensitize production process to nonquantifiable oenologist skills. This would allow winemaking process to happen with no black magic performed by the oenologist, and the process control to give evidence of any specific procedure to be performed, in an objective and coherent way, with clear indicators, clear reasons, and better science.

The project team has conducted a feasibility study to assess the most complex sensors. Then they started to develop a lab scale prototype. Afterwards they developed separate Sensor Nodes, a BrewPi operating system, a local cloud environment, a basic network of Sensor Nodes, and a micro-service framework. This framework runs on a local gateway of ISIS-IC and can be approached via WiFi to retrieve the actual value and the history. The scope of this innovation project is to develop and demonstrate a prototype of a monitoring platform for controlling the fermentation process of wine. In this phase the nodes will be updated as in announced previous reporting and the entire system from TRL6 will be brought to TRL8 functionality. The demonstration will be carried out in a relevant environment.

→ Cook3D – Ontwikkeling van een keukenrobot die 3D-druk en kookvoorbereidingen verbindt

De bedoeling van dit project is het ontwikkelen van een keukenrobot die de additieve levensmiddelenproductie (3D-printing) én de bereiding van levensmiddelen beide op zich neemt. Een essentiële taak die de keukenrobot eveneens voor zijn rekening dient te nemen, is de mathematische modelering van het gedrag van de ingrediënten in een pasteuze massa en de hardware- en softwarematige omzetting ervan in een via een microbesturingseenheid aangestuurde machine. Bij de modelering en als onderdeel van het ‘sensor/actor-systeem’ wordt rekening gehouden met de parameters viscositeit, druk, temperatuur, printsnelheid, sproeikopdiameter en geometrie, layerhoogte en drukpad.

→ PRO P PIGS

The Pro P Pigs (PPP)-system innovation, based on a combination of potty training and automated rewarding of depositing urine and faeces at different spots in a pig-pen, brings a tremendous improvement in sustainability in pig farming.

PPP creates a historic new way of pig farming in which animal welfare, air quality (especially ammonia both indoor and outdoor), manure application on arable land, human-pig interaction and last but not least visibility of pig farming to the general public are strongly increased and/or improved.

In the current pig industry, both in Germany as well in the Netherlands, housing systems are in use which are not always beneficial to the welfare of the animals, the environment as well as the health status of the farmworkers. Also negative effects on public health, causing societal upheaval, are described in recent (Dutch) reports.

This is mainly because those housing systems were developed 50-60 years ago making use of liquid manure systems. This meant using slatted floors situated above 1-2 meters deep slurry channels. In those slurry channels both urine and faeces, the so called “black water”, are stored together for months.

Faecal bacteria possess an enzyme called urease that turns ureum, present in urine, into ammonia. Therefore there are high levels of ammonia-production in slurry channels where faeces and urine are stored together for a longer period of time. Also this results in a strong putrid smell, unpleasant and irriating.

Faecal bacteria also contains highly toxic endotoxins which are fixed to the fine dust particles (particulate matter), and result in respiratory problems both in pigs as well as in farm-workers and people living around pig farms.

The ammonia produced in the black water then is emitted into the indoor air-space of the pig houses. By the use of airwashing-systems it is then possible and by 2022 obligatory in the province of Noord-Brabant to reduce the ammonia-concentration by 85 % in the exhaust air.

For an average pig farm with 2000 finishing places installing and running an airwashing system means an additional cost of about € 20.000 (ie. € 10 per finishing pig) and in the coming years many pig-farmers will end their activities and close their pig buildings if there is no better and cheaper alternative.

The need for a break-through system innovation covering all the above issues is therefore obvious and urgent.

In the so called Pro P Pigs (PPP) -system, designed by the Duke of Berkshire, a clever combination of thorough knowledge of the behaviour and intelligence of pigs and smart sensor-technology results in a modular pig urinoir-toilet that can be retrofitted into existing pig farms making airwashing to remove ammonia obsolete. Proof of principle has already been shown in 2013.

→ Burning Bernd: flambe-ketchup uit de fles

Flamberen is een culinair huzarenstukje waarbij het geflambeerde voedsel wordt gekaramelliseerd. Bij de eenvoudigste vorm van flamberen wordt pure alcohol of drank met een hoog percentage of het te flamberen product gegoten en aangestoken. De alcohol die verspreid is over het product vat vlam en brandt met een relatief koele vlam. Het nadeel van dit procedé is dat er gevaar bestaat voor verdamping en dat noch de alcohol zelf, de dosering of de vlammen exact gecontroleerd kunnen worden. Flamberen vereist dus veel oefening en ervaring. Het procedé is met name niet geschikt voor massaproductie van geflambeerde etenswaar dat bijvoorbeeld op grote feesten met veel mengen met hoge doorloopsnelheid moet worden geproduceerd.

Dan is er nog het probleem van de combinatie van brandbaar alcohol en open vuur, die beslist niet zonder risico’s is.

Doel is: Het produceren van brandbare ketchup die gekaramelliseerd en al rechtstreeks vanuit de fles gedoseerd kan worden, via een systeem met twee compartimenten. Daarmee kan de smaak van het gegrilde product worden verbeterd en het risico op ongelukken duidelijk worden teruggebracht.